PRŮCHOD Z DOLNÍHO NÁMĚSTÍ NA HRADBY A DO DOLNÍHO PARKU

autor: | 12. 5. 2023 | Naše projekty

Již v závěru roku 2021 vypracoval náš zastupitel Jiří Kacetl koncepci zřízení několika pěších průchodů skrze domovní bloky v městské památkové rezervaci („Pěší průchody ve znojemské městské památkové rezervaci“; koncepce je uložena na MěÚ Znojmo). Nejedná se nicméně o žádnou novinku. V obrysech bylo trasování průchodů dohodnuto mezi městem Znojmem a odbornými referenty Národního památkového ústavu v Brně (Ing. arch. Blanka Rudolfová, PhDr. Jan Kozdas) již před více než dvaceti roky a bylo začleněno do návrhu Regulačního plánu zóny MPR Znojmo, který pro město v roce 2001 vypracoval Ing. arch. Tadeáš Matoušek. 

Kacetlova koncepce polozapomenuté záměry opět oživuje, aktualizuje a doplňuje. Byla prezentována na veřejném zasedání výboru Zastupitelstva města Znojma pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem dne 19. ledna 2022. Všech deset členů výboru napříč politickým spektrem hlasovalo pro usnesení: „Výbor bere na vědomí závěry prezentace předsedy Jiřího Kacetla představující záměry zřízení nových pěších průchodů domovními bloky v historickém jádru Znojma a doporučuje jejich postupnou realizaci.“ Záměry jsou aktuální a v souladu s cíli platného Strategického plánu rozvoje města Znojma.


Z navrhovaných celkem sedmi pěších průchodů byl minulým vedením města do projekční fáze dále posunut záměr pěšího průchodu z Dolního náměstí přes Kernekerův dům na Dolní Českou a dále přes hradební příkop do Dolního parku. Urbanisticko-architektonickou studii vypracoval v loňském roce pro město Znojmo brněnský Ateliér Kopecký, sestávající z architektů Jana Kopeckého, Natalii Polonyankiny, Mojmíra Kopeckého a Štěpána Moslera. Zaměření provedl geodet Zdeněk Popelka. Studie byla odevzdána k rukám nynějšího vedení města v lednu 2023. Její projednání v městských orgánech však žel dosud neproběhlo, což je velká škoda. Na červnovém zasedání zastupitelstva se na to budeme ptát.

Pohled z průjezdu Kernekerova domu do dvorní uličky směrem k Dolní České. Vizualizace (c) Ateliér Kopecký, 2023

V rámci tohoto příspěvku si dovolíme představit Vám aspoň obrysy výchozího stavu a návrhu nového řešení.

Městu Znojmu se již delší dobu nedaří pronajmout nebytový prostor bývalé masny v severní části přízemí obytného domu na Dolním/Masarykově náměstí čp. 328/6, tzv. Kernekerova domu. Všichni dosavadní zájemci nakonec vždy prostor odmítli z důvodu velké investiční náročnosti vyplývající z nároků státní památkové péče. V jižní části přízemí domu se nachází další nebytový prostor, který prošel rekonstrukcí asi před 18 roky a který je dlouhodobě pronajat panu Radku Krábkovi jako hodinářství a zlatnictví. Uprostřed, mezi oběma obchodními jednotkami, vedou z náměstí vchodové dveře do chodby a ke schodišti k bytům ve vyšších patrech a také k portálu do dvora s možností nerušeného pokračování chůze až ulici Dolní Českou a odtud dále přes hradební příkop do Dolního parku.

Tzv. Kernekerův nadační dům je kulturní památkou ze zákona. Město Znojmo jej nabylo v listopadu 1918 na základě testamentu po smrti Agnes (Anežky) Kernekerové, vdovy po Ferdinandu Kernekerovi, který již za svého života založil chudinskou nadaci a stal se čestným občanem města. Jeho jméno nesla mezi roky 1901 až 1945 dnešní Rooseveltova třída. Dům měl podle zůstavitelky sloužit jako nájemní dům pro nemajetné občany města, kteří byli pro město přínosem (učitelé, úředníci, vědci). Dům má čtyři nadzemní podlaží a sklepení. V jádru je v přízemí a v prvním patře vrcholně renesančního stáří, s barokními a klasicistními úpravami. V roce 1872 byl zvýšen o druhé a třetí patro a stal se tak nejvyšším obytným domem na náměstí. Směrem do dvora má dům dvě dlouhá křídla, patrová a přízemní. Bohatě zdobená neorenesanční fasáda do náměstí, opravená před asi 15 roky,  pochází rovněž z roku 1872, a je v patrech prolomena sedmi okenními osami. V přízemní části fasády náměstí byla v 30. letech 20. století provedena poměrně výrazná modernizace ve funkcionalistickém pojetí. Výkladce však byly v roce 1982 vyměněny za tehdejší běžnou kovovou produkci, bez přidané umělecké hodnoty, do památkové rezervace nevhodnou. Tyto výkladce jsou zde – v ostrém estetickém kontrastu s historizující fasádou, a tudíž ku škodě celkového dojmu z pohledu na dům – dodnes.

Kernekerův dům na Dolním náměstí (čp. 328/6). Stávající stav.

Porada vedení města Znojma dne 18. října 2021 zadala odboru investic a technických služeb, aby projekčně připravil k realizaci tyto investiční úkoly:

  1. rekonstrukce severní nebytové jednotky (bývalé masny) Kernekerova domu čp. 328 pro budoucího nájemce; ideálně by prostory mohla využít destinační společnost ZnojmoRegion, která by tak opustila vypůjčené prostory na Obrokové ulici 10, o které by se zvětšilo TIC na Obrokové ulici; 
  2. projekt rekonstrukce všech výkladců Kernekerova domu do úhledné podoby, aby odpovídaly požadavkům státní památkové péče;
  3. projekt veřejného pěšího průchodu z Kernekerova domu přes dvorní uličku mezi zadními křídly domu a branku na konci dvora směrem na Dolní Českou ulici; tento záměr naplňuje jeden z požadavků návrhu Regulačního plánu zóny MPR Znojmo od ing.arch. Tadeáše Matouška z roku 2001, blok č. 31, str. 35;
  4. projekt veřejného pěšího průchodu skrze dům čp. 352, Dolní Česká 13, přes jeho dvůr až k parkánové hradbě a k dřevěnému schodišti, které bylo vybudováno nákladem města Znojma již roku 2010/2011, ale dodnes nebylo ještě zprovozněno. Schodiště přivede návštěvníka na dno hradebního příkopu v místech za tělocvičnou GPOA, nedaleko od Střelniční věže, odkud může pokračovat dále do Dolního parku či podél hradeb na Kollárovu ulici;  tento záměr rovněž naplňuje jeden z požadavků zmíněného Matouškova návrhu Regulačního plánu zóny MPR Znojmo z roku 2001, str. 51.
Směrové vedení zamýšleného průchodu z Dolního náměstí (vlevo) přes Dolní Česoku až do Dolního parku (vpravo)

Průchod přes oba zmíněné domy tvoří jeden funkční celek, jednu komunikační trasu, která občana a návštěvníka města zavede zajímavými tichými partiemi vnitrobloků z Dolního náměstí přes Dolní Českou až do hradebního pásu naproti Dolnímu parku. S ohledem na bezpečnost a dodržení pořádku budou průchody časově omezené, jejich provoz bude možný v denní dobu, na noc budou uzamykány.

Ano, všichni jistě chápeme, že průchod bude znamenat jisté omezení dosavadního soukromí nájemníků v obou domech. Na druhou stranu pěší průchody jsou v historických jádrech měst v ČR i okolních zemích zcela běžným jevem, obyvatelé jsou s tím smíření a tyto skutečnosti akceptují. Přispívají k větší atraktivitě historického města pro všechny jeho občany a návštěvníky. Zájem celku na pěkném veřejném prostranství je zde velmi silný. Všechny připomínky nájemníků ohledně zabezpečení popelnic, technických přípojkových skříní, rozvodů sítí apod. budou v detailním stavebním projektu zohledněny či vypořádány. Veřejné průchody budou technickými prvky jasně odděleny od soukromých částí domů (schodišť, chodeb) tak, aby byla i nadále zajištěna bezpečnost obydlí nájemníků.

Urbanisticko-architektonickou studii Ateliéru Kopecký si zde dovolujeme alespoň z části publikovat. Měla by však proběhnout její veřejná prezentace tak, aby se k ní mohli vyjádřit občané města. Tuto veřejnou prezentaci by měla svolat paní starostka Solařová, v jejíž gesci investiční projekty a správa městského majetku jsou. Tak snad se dočkáme.
Průchod přes dvůr domu Dolní Česká 13, v sousedství zadního dvora školy GPOA. Vizualizace (c) Ateliér Kopecký, 2023
Vyústění průchodu domem Dolní Česká 13 do hradebního příkopu, kde již od roku 2010 stojí připraveno dřevěné schodiště. Stávající stav.
Průchod z Dolní České směrem zpět ke Kernekerově domu. Vizualizace (c) Ateliér Kopecký, 2023

j

Pro Znojmo