Vyjádření PRO ZNOJMO k srovnávací studii umístění krytého bazénu​

autor: | 27. 3. 2021 | Články

Naše sdružení PRO ZNOJMO od svého vzniku v roce 2013 obhajovalo rekonstrukci stávajících Městských lázní na náměstí Svobody a kritizovalo urbanisticky méně vhodné řešení krytého bazénu v areálu Městské plovárny Louka. V koaliční smlouvě, kterou jsme spolu s KDU-ČSL uzavřeli se stávajícím radničním vedením ČSSD a ODS na začátku ledna tohoto roku, jsme se dohodli, že obě varianty umístění bazénu budou posouzeny nezávislým architektem. Ještě v lednu jsme proto sepsali naše argumenty a otázky pro účely zadání srovnávacího posudku. S těmito okruhy jsme seznámili znojemskou veřejnost na našem facebooku.

Posudek vypracovala společnost Sportovní projekty s.r.o. pod vedením ing.arch. Viktora Drobného z Prahy a s jeho závěry se může znojemská veřejnost seznámit na webových stránkách města – https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_dokumenty=77651. Městská rada jej projednala dne 15. března a o dva dny později pak i výbor Zastupitelstva města Znojma pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem.  

Považujeme za povinnost se nyní vyjádřit ke všem odpovědím, které nám posudek dal na naše dlouhodobě obhajované argumenty. Pro jednoduchost si všechny tři varianty řešení označíme číslicemi:

varianta 1 = nový krytý bazén na Městské plovárně Louka s wellness, brouzdalištěm, posilovnou a saunou;

varianta 2 = nový krytý bazén o 8 dráhách a délce 25 metrů bez wellness za Městskými lázněmi na náměstí Svobody, na místě bývalých letních bazénů, na začátku Sokolské ulice;

varianta 3 = částečná demolice a zvětšení Městských lázní na náměstí Svobody.

Úvodem se musíme hned zastavit u varianty 3. Logicky se nabízí jako nejpřirozenější řešení – za vynaložené nemalé peníze by město proměnilo starý, dosloužilý areál v areál moderní a komfortní. Logicky by tak postupoval každý z nás v případě své vlastní dožilé nemovitosti. Jenže! Obnáší to jeden zásadní problém: veřejné plavání ve Znojmě by po dobu minimálně dvou roků, co by probíhala výstavba, zcela ustalo (vyjma letních měsíců, kdy je v provozu plovárna). Tato představa je pro znojemskou sportovní veřejnost a školy, které ze zákona výuku plavání musí zajistit, zcela nepřijatelná. Prosazovat tuto variantu, a z posledních vyjádření některých opozičních zastupitelů to vskutku zaznělo, znamená ignoraci názorů velké části znojemské veřejnosti, ignoraci zákonných povinností škol celého okresu a ve své podstatě politickou sebevraždu.

Aspekt první: Kolik to bude stát?

Varianta 1 v Louce je rozpočtována asi na 310 milionů korun (včetně DPH). Naproti tomu námi navržená varianta 2 v prostoru za Městskými lázněmi, by stála zhruba 240 milionů korun. V případě obou variant 1 i 2 je nezbytné zároveň řešit další využití starých Městských lázní z roku 1965. Nejlacinější řešení (asi za 8 až 10 mil. Kč) by byla jejich adaptace na gymnastickou halu, se zachováním provozu stávající sauny. V případě varianty 2 jsme navrhli prověřit přestavbu starých lázní na wellness aquapark; toto luxusní řešení není však nezbytně nutné, městskou pokladnu by totiž stálo dalších asi 200 milionů korun, proto je jasné, že by postačilo řešení zprvu řečené. Varianta 3 nebyla ve studii naceněna, neboť chybí přesnější představa, co by rozšířená budova lázní všechno obsahovala. Rámcově však můžeme uvažovat, podobně jako v případě varianty 1, o ceně okolo 300 milionů korun.

Shrnuto, podtrženo, varianta 2 nového bazénu (bez wellness) za lázněmi na náměstí Svobody by tedy byla levnější než nový „superbazén“ v Louce. Osud starých lázní je v případě variant 1 a 2 v úsporné variantě stejný. V prospěch varianty 1 však hovoří velmi silně skutečnost, o které jsme doposud nevěděli: novostavba bazénu v Louce vzhledem ke své připravenosti asi dostane velkou subvenci z celostátního rozpočtu. V minulých dnech o tom bylo vedení města Národní sportovní agenturou ubezpečeno. To by u varianty 2 nebylo vůbec jisté, protože o dotaci bychom žádali až někdy za 4 roky a dotace je určena pouze pro sportovní novostavby, nikoli pro adaptace starých areálů.

Financovat vše z prostředků města a úvěrem, a to se týká všech variant staveb, by velmi zatížilo rozpočet města. Muselo by se hodně škrtat na výdajích (sport, kultura, údržba, dotace a další) a zastavil by se rozvoj na další léta. Tomu se dá předejít jen velkou státní dotací, a ta se dá získat jen za podmínek uvedených výše.

Aspekt druhý: Urbanistické vztahy

Naši obavu, že výstavbou krytého bazénu se ubere asi čtvrtina plochy určená návštěvníkům plovárny k ležení a odpočinku, posudek nevyvrátil. Stejně tak bylo potvrzeno, že pro obyvatele mnohem lidnatější severní poloviny Znojma bude plovárna příliš daleko na to, aby chodili pěšky. I z centra města bude vzdálenost značná – od náměstí Republiky či z autobusového nádraží to jsou 2 kilometry. Varianta 1 je tedy bohužel založena na obsluze většiny občanů města individuální a veřejnou hromadnou dopravou. Potvrzeno také bylo, že varianta 2 by přispěla k oživení historického jádra města. Na druhou stranu realizace varianty 1 bude impulsem k vzniku nových gastronomických služeb v okolí Louky.

V otázce dopadu stavby do památkového prostředí jsou obě varianty srovnatelné – novostavba v Louce bohužel zahradí jeden z posledních celkových bližších pohledů na loucký klášter. To bylo ostatně předmětem kritiky mnoha občanů a státní památkové péče již při vzniku loucké plovárny v roce 2000/2001. Na druhou stranu i námi navrhovaná varianta 2, tj. nová velká bazénová hala při začátku Sokolské ulice, dosud nebyla „vizuálně“ prověřena, a tak se lze důvodně domnívat, že by její umístění bylo podrobeno pečlivé kritice státní památkové péče (pohledy na městskou památkovou rezervaci jsou totiž ze zákona chráněny). Toto ještě mnohem více platí pro Piráty prosazovanou variantu 3, která by počítala se zvětšením a částečnou demolicí stávající budovy z roku 1965.

Parkovací možnosti lze vyhodnotit taktéž jako zhruba srovnatelné. Posuzovatel sice preferuje parkování osobních vozidel u Louky jako velkorysejší, s tím se ale jistě dá ve světle nových parkovacích možností u Agrodomu a nově uvažovaného parkovacího domu na náměstí Svobody obstojně polemizovat. Proto tento aspekt odložme jako nerozhodný.

Aspekt třetí: Připravenost projektu a provozní náklady  

Zatímco předchozí dva okruhy argumentů vyznívaly nerozhodně či spíše v prospěch varianty 2 (nové bazénové haly na náměstí Svobody), třetí aspekt silně oba „přebíjí“. „Přednosti lokality Louka spočívají ve výhodném soužití dvou podobných provozů vedle sebe. Stávající koupaliště a plánovaný krytý bazén se můžou vhodně doplňovat jak z pohledu prostorových kapacit, tak lidských zdrojů pro zajištění provozu i technologického zázemí,“ shrnuje posudek. Na variantu 2 bychom museli počítat s dalšími 6 až 8 miliony korun a dalšími 2 až 4 roky na projektovou přípravu. Dosavadní investice do projekční přípravy louckého projektu činí skoro 10 milionů korun, ty by přišly zcela vniveč. A konečně provozní náklady a provozní režim (zaměstnanci plovárny a krytého bazénu na jednom místě). Zde jednoznačně vyhrává Louka.

Závěr:

Když se nad celou problematikou zamyslíme i z hlediska vývoje v čase, docházíme k závěru, že ono základní rozhodnutí o umístění nového plaveckého areálu pro veřejnost ve Znojmě bylo učiněno zastupitelstvem města již v letech 1998–2002, kdy byla odsouhlasena výstavba loucké letní plovárny, která již tehdy výhledově počítala s rozšířením o krytý bazén. Další potvrzení tohoto kurzu učinili znojemští voliči v komunálních volbách v roce 2014, kdy dilema, námi nyní řešené, bylo jedním z hlavních témat tehdejšího politického zápolení. Znojemská ČSSD tehdy dostala nejsilnější politický mandát v historii vůbec, a tudíž logicky pokračovala v již nastartovaném (od r. 2013) projektování bazénu v Louce. Zvrátit záměr by bylo bývalo fakticky naposledy možné ve volbách roku 2018. Ovšem ani tehdy k tomu ze strany uzavřené koalice ČSSD–ANO2011–ODS nebyla vůle. Naše nová koalice je tedy nyní postavena před poslední důležitou věc – srozumitelně vysvětlit pozitiva a negativa možných variant řešení znojemským občanům, našim voličům, a požádat je o pochopení směru našeho uvažování.

Ano, Česká pirátská strana má zajisté právo, jak nyní oznámila, usilovat o vyvolání referenda. Nicméně každé referendum stojí a padá na tom, kolik seriózních informací občané (voliči) mají, aby mohli tak komplexní otázku odpovědně rozhodnout. Referendum ve Znojmě o otázce lázní či bazénu v Louce podle našeho názoru proběhlo vlastně již dvakrát – při komunálních volbách v roce 2014 a 2018. A pokaždé s vítězstvím pro bazén v Louce. Ano, chybou představitelů Pro Znojmo bylo, že za celou dobu svého pobytu v opozici nepřesvědčila politické konkurenty ve vedení města o argumentech pro řešení na náměstí Svobody. Jenže to je často úděl opozičních stran. Nikdo se s nimi moc nebaví.

Co tedy nyní? Ano, mohli bychom využít ustanovení v nové koaliční smlouvě a celý projekt „vetovat“. Jenže v takovém případě by na nás spadla veškerá politická odpovědnost za další řešení havarijního stavu Městských lázní i za financování jejich opravy, za přerušení veřejného plavání na dva roky atd. Po důkladném a nelehkém zvážení všech shora vyřčených argumentů jsme dospěli k závěru, že projekt výstavby v Louce nakonec z čistě racionálního hlediska podpoříme. Louka se tedy stane podle intencí projektu z roku 2000 hlavním plaveckým areálem znojemského okresu. To nás ovšem zavazuje napnout všechny zbývající síly k tomu, abychom zchátralé budově lázní na náměstí Svobody zajistili nové důstojné využití pro sport či jinou městotvornou funkci. Děkujeme za pochopení!

Petr Bojanovský, Lukáš David, Jiří Kacetl, Jakub Krainer a Monika Proche
zastupitelé PRO ZNOJMO

Pro Znojmo