ZNOJEMSKÁ RADNICE PROTIZÁKONNĚ TAJÍ INFORMACE!

autor: | 11. 7. 2024 | Z radnice

Ano, je to bohužel tak. Znojemská radnice pod vedením starostky Solařové (ANO) protizákonně zadržuje informace, o kterých nadřízený orgán, krajský úřad v Brně, rozhodl, že nám mají být poskytnuty. Jedná se o kauzu nadstandardního platového ohodnocení tiskového mluvčího města Znojma a mediálního mága nynější starostky Ing. Pavla Kovaříka. Po naší druhé stížnosti bude město Znojmo nyní povinno odtajnit klíčový důkazní dokument.

O průběhu kauzy jsme informovali naposledy v dubnu na našem facebooku: https://www.facebook.com/share/p/Jm2fmVH4NXHj6hDo/

Naše původní zjištění a pochybnosti o správném platovém zařazení Ing. Kovaříka jsme publikovali již v září 2023: https://www.proznojmo.cz/clanky/z-radnice/pochybnosti-ohledne-platu-tiskoveho-mluvci-znojemske-radnice/

Hořkou reakcí vedení znojemské radnice pod taktovkou starostky Ing. Ivany Solařové bylo, že na nás coby kontrolující zastupitele podala prostřednictvím externího právníka Dr. R. Ondruše ihned na podzim 2023 trestní oznámení. Policie měla a stále má prověřit, zda jsme se zveřejněním výsledků naší kontroly nedopustili trestného činu pomluvy. A tak jsme se ocitli v postavení prověřovaných osob. Zvláštní. Ještě nikdy v historii znojemská radnice nepodala trestní oznámení přímo na své vlastní zastupitele za to, že provádějí kontrolní činnost a publikují závěry kontroly pro občany města. Policie případ ještě neuzavřela. Klíčový podpůrný důkaz v náš prospěch, jak tušíme, nám nebyl dosud zpřístupněn. Je jím protokol o kontrole provedené inspektorátem práce.

Letos na jaře totiž krajský inspektorát práce v Brně na základě našeho podnětu z loňského září i na základě následného podnětu policie provedl kontrolu a srovnání platového ohodnocení všech vedoucích pracovníků v rámci Městského úřadu Znojmo. O výsledku kontroly byl pořízen protokol, který byl v plném znění zpřístupněn pouze kontrolované osobě, tedy Městskému úřadu Znojmo. Proto jsme se coby členové Zastupitelstva města Znojma 8. dubna 2024 na základě oprávnění dle zákona o obcích obrátili na město Znojmo s žádostí o poskytnutí plného znění uvedeného protokolu. Inspektorát práce nám totiž krátkou větou ve vyrozumění naznačil, že skutečně během kontroly zjistil jisté porušení platných právních předpisů.

Město Znojmo reagovalo na tuto naši žádost 18. dubna tak, že nám sice zaslalo požadovanou kopii protokolu, nicméně v „anonymizované podobě“. Logicky nás to neuspokojilo. „Anonymizace“, rozumějte začernění klíčových jmen, dat, funkcí i popisů pracovních činností, nám (ani policii) totiž neumožňuje dopátrat se odpovědí na nejasnosti, na které jsme v rámci vlastního šetření v létě 2023 narazili. Nejasnosti totiž stále panují ohledně stanovení platových podmínek, uplatňování přesčasů apod. u zmíněného tiskového mluvčího radnice Ing. Kovaříka a také ohledně toho, zda se vedení města nedopustilo diskriminačního chování vůči ostatním vedoucím pracovníkům MěÚ Znojmo.

Podotýkáme, že „anonymizace“ námi požadovaného protokolu jde tak daleko, že dokonce začerňuje jména osob! Přitom jména osob nám nikdy v dokumentech, se kterými při ostatní práci v orgánech města pracujeme, začerňována nebyla. Připomínáme, že jako zastupitelé jsme skládali slib mlčenlivosti o všech osobních údajích, se kterými přijdeme v orgánech města do styku. Podle našeho názoru nemá město Znojmo právo svým zastupitelům tyto údaje upírat.

A proto jsme se na město Znojmo obrátili ještě téhož dne (18. dubna) znovu a důrazně s odkazem na zákon o obcích požádali o zaslání daného protokolu o kontrole v plném, neanonymizovaném znění. Dodali jsme, že s protokolem budeme při své kontrolní činnosti zastupitelů zacházet velmi opatrně tak, aby nedošlo k prolomení ochrany osobních údajů daných zaměstnanců městského úřadu. Na tuto druhou doplňující žádost, kterou bychom mohli chápat jako první stížnost, nám město odpovědělo 22. dubna. Poměrně obšírným právním rozborem nám odmítlo plné znění kontrolního protokolu zaslat.

Neváhali jsme a 29. dubna jsme zaslali dle zákona stížnost k rukám krajského úřadu v Brně. Krajský úřad nám po prověření situace dal za pravdu a 22. května městu Znojmo přikázal, aby ve lhůtě 15 dnů naši žádost vyřídil kladně.

Až do tohoto momentu bychom to všechno mohli považovat za klasickou zdlouhavou právní bitvu v mezích zákona. Jenže město Znojmo příkaz nadřízeného orgánu nesplnilo! Dne 8. června nám totiž byla doručena identická začerněná verze požadovaného protokolu a k tomu bylo připojeno staronové odůvodnění. Byli jsme v šoku! Město Znojmo úmyslně ignoruje rozhodnutí nadřízeného orgánu! To jsme považovali za skandální vědomé prodlužování správního řízení a vědomé nezákonné zadržování požadovaných informací! O to více nás to utvrdilo v přesvědčení, že naše loňská kontrola byla zcela důvodná a že někdo v politickém vedení Městského úřadu Znojmo má černé svědomí.

A tak jsme dne 11. června podali ke krajskému úřadu druhou, opakovanou stížnost. Naši argumentaci jsme doplnili tím, že požadovaný protokol o kontrole zcela spadá do působnosti zastupitelstva města, neboť zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města a jednou z významných kapitol rozpočtu města je i kapitola zahrnující mzdy zaměstnanců městského úřadu. Je naší povinností coby zastupitelů kontrolovat, zda je tato kapitola naplňována v souladu se zákonnými předpisy a zejména také v souladu s dobrými mravy a bez podjatosti a politického nadržování. Zdůraznili jsme také, že uvedený protokol se týká kontroly platových podmínek vedoucích pracovníků městského úřadu, nikoli řadových úředníků. Kontrola mzdového ohodnocení a nastavení nediskriminačních podmínek práce u vedoucích pracovníků městského úřadu, nota bene prokazatelně politicky činných, je podle našeho názoru a platných zákonů ČR v kompetenci členů zastupitelstva města a navíc ve veřejném zájmu.

A jsme konečně u cíle. Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně nám dal včera zaslaným přípisem (10.7.2024) opět za pravdu. Zcela potvrdil naši výše popsanou argumentaci a navíc ji podepřel citacemi z další legislativy a citacemi z judikatury soudů v obdobných případech. Nyní se snad konečně dočkáme klíčového důkazního dokumentu, který pomůže do věci vnést více světla, a ukončit tak trapně dlouhou kauzu skrývání a zatajování ze strany současného vedení města a také naší kriminalizace coby kontrolující opozice.

Pro Znojmo