BILANČNÍ ZPRÁVA 1993–2023 (NE)VLOŽENÁ DNES DO NEJVYŠŠÍ BÁNĚ RADNIČNÍ VĚŽE

autor: | 25. 4. 2023 | Články, Z radnice

Tisková zpráva

Znojmo, 25. 4. 2023

Členové Rady města Znojma se na své schůzi dne 17. dubna 2023 rozhodovali, jakou bilanční zprávu o dění ve městě Znojmě za období 1993–2023 vloží, na základě staleté místní tradice, do nejvyšší báně radniční věže na Obrokové ulici. Podklady k rozhodování dostali radní až přímo v den schůze na stůl, na pokyn místostarostky Bohumily Beranové (Znojmáci/Svobodní), v jejíž gesci je kultura a památková péče. Na výběr měli členové rady jednak moji zprávu v rozsahu 200 normostran a potom „konkurenční“ zprávu z dílny Jihomoravského muzea ve Znojmě (JMM), bez uvedení jmen autorů, v rozsahu 26 normostran (dále jen „zpráva JMM“). Nutno předeslat, že zpráva JMM je bohužel z celé jedné poloviny zatížena zásadními obsahově-formálními nedostatky, když se špatnou aplikací citační normy zcela nepokrytě opisuje či parafrázuje pasáže z mé zprávy. Městští radní se přesto rozhodli do báně vložit zprávu JMM. K odstranění nedostatků nepomohlo ani to, že městská rada dále na mimořádné schůzi dne 21. dubna 2023 schválila „aktualizovanou verzi“ zprávy JMM.

Tím ale kontroverzní postup městské rady neskončil. V zmíněných podkladech pro schůzi 17. dubna vešlo poprvé ve známost, že k uložení pamětních dokumentů do nejvyšší báně radniční věže má dojít již 25. dubna 2023, tedy dnes, a to bez účasti veřejnosti či alespoň zastupitelů města. Nutno připomenout, že od třicetileté války, kdy započala tradice vkládání pamětních dokumentů do báně věže, bývalo bohulibým zvykem pojmout akt uložení jako společensko-kulturní událost, přizvat širokou veřejnost, hudební kapelu, seznámit občany s historií radniční věže a jejího významu apod. Nic takového se tentokrát nestalo. Včera, dne 24. dubna, se touto problematikou proto na popud opozičních zastupitelů obšírně zabývalo na svém řádném zasedání Zastupitelstvo města Znojma.

O co v této věci jde?

Již dne 16. září 2022 bylo prováděcí stavební firmou předáno do rukou investora, města Znojma, celkem sedm pamětních schránek, které byly v nejvyšší báni (makovici) radniční věže uloženy od poslední opravy v roce 1993. Dne 30. září proběhlo komisionální prohlédnutí. Obsah pouzder byl vyňat a zaprotokolován za účasti tehdy dosluhujících členů vedení města, městské architektky, dvou zástupců Národního památkového ústavu Brno, ředitele Státního okresního archivu Znojmo a historika Jihomoravského muzea ve Znojmě. Na základě doporučení této komise jsem byl pověřen katalogizací nalezených předmětů. Výsledný odborný soupis jsem následně zveřejnil na webových stránkách města:

https://www.znojmocity.cz/pametni…/d-86646/p1=107097

Dalším z doporučení komise z 30. 9. 2022 bylo uspořádání mimořádné výstavy pro veřejnost. Byla nazvána „Historické dokumenty z báně radniční věže“ a jejím cílem bylo seznámit širokou veřejnost s obsahem pamětních schránek nalezených v nejvyšší báni radniční věže. Výstavu organizačně zastřešil odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Znojmo pod vedením Ing. Denisy Krátké. Kurátorsky jsem ji osobně připravil ve spolupráci se Státním okresním archivem Znojmo a Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Výstava se konala od 28. října do 4. listopadu 2022. Výstavu zhlédlo 1535 osob, někteří se zapsali do návštěvního sešitu, který by nyní měl být vložen do báně věže.

Dále jsem byl již na konci září pověřen provedením archivního výzkumu a sepsáním návrhu historické bilanční zprávy o vývoji ve městě Znojmě za roky 1993–2023, který měl nakonec být předložen ke schválení Radě města Znojma, popř. Zastupitelstvu města Znojma. K úkolu jsem byl vybrán nejen jako profesionální regionální historik a služebně (ne však věkem) nejstarší zastupitel města, ale i z toho důvodu, že jak Jihomoravské muzeum ve Znojmě, tak Státní okresní archiv jako jediné dvě paměťové instituce ve Znojmě na daný úkol neměly časovou kapacitu. Původní termín vyhotovení návrhu této zprávy byl poněkud ukvapeně stanoven na konec listopadu, nicméně poté prodloužen, neboť předpoklad opětovného usazení nejvyšší báně věže se vzhledem k ročnímu období posunul někam do předjaří. Mezitím, 31. října 2022, došlo k radikální politické změně na znojemské radnici: město Znojmo začala řídit koalice volebních stran ANO2011 + SPD a nestraníci + Znojmáci/Svobodní.

Na konci ledna 2023 jsem odevzdal do rukou vedoucí odboru kultury Ing. Krátké všechny zapůjčené pamětní dokumenty, dále nově shromážděné publikace a zprávy spolků a organizací z naší současnosti. Klíčová bilanční zpráva o vývoji města byla prozatím odevzdána jen v pracovním, nehotovém náhledu. V městském archivu jsem totiž hned na počátku své práce zjistil, že oficiální kroniky města od roku 2001 až do současnosti mají značné mezery. To si vynutilo rozsáhlou excerpci denního tisku, usnesení městského zastupitelstva či rady. Práce na zprávě se logicky protahovala, proto jsem požádal o prodloužení termínu o měsíc, na konec února. Hlavním posláním přece byla kvalita a podrobnost bilanční zprávy, nikoli časový termín splnění, nota bene v situaci, kdy termín nasazení báně věže stále nebyl stanoven. Budiž také zdůrazněno, že se v tomto případě jednalo o práci naprosto „pionýrskou“, protože dosud neexistuje žádná odborná ani popularizační práce, která by se danému tématu nejnovějších dějin Znojma věnovala. Výsledná zpráva bude sloužit nejen pro uložení budoucím generacím, bude moci být městem Znojmem zveřejněna na webových stránkách jako „kronika města“ posledních tří desetiletí.

Na konci ledna i při odevzdání finálního návrhu bilanční zprávy na konci února 2023 jsem několikrát oficiálně nabídl, aby někdo z nového vedení města, ideálně místostarosta Mgr. Jan Blaha (ANO2011) coby věkem i zkušenostmi pamětník mezi zastupiteli se ujal oponentury či lektorství mého návrhu zprávy. Měl jsem představu, že jedině takto bude výsledné znění zprávy přijatelné pro současné i minulé vedení města. Zamýšlel jsem, že poté budou s dokončenou zprávou seznámeni všichni členové Zastupitelstva města Znojma, popř. i kulturní komise rady města. Nic z těchto očekávání se však nenaplnilo. Pan místostarosta Blaha ani nikdo další ze současného vedení města se mi od konce února neozval.

O to větší šok to pro mě byl, když jsem se nyní, teprve před týdnem, dozvěděl o existenci druhé, konkurenční bilanční zprávy, kterou vyhotovilo JMM na základě lednové poptávky místostarostky Beranové. Zbytek byl už popsán v úvodu této tiskové zprávy.

Co říci závěrem?

Je vskutku deprimující, že i přes moji velmi upřímně míněnou snahu o co nejpodrobnější a nejobjektivnější historické shrnutí událostí ve městě Znojmě za posledních třicet let a i přes úsilí toto shrnutí upravit podle pokynů nového vedení města jsem nakonec postaven před nespravedlivý, normalizačními časy zavánějící verdikt: Můj 200stránkový návrh zprávy byl „hozen do koše“, pro potomstvo byla vybrána velmi nedokonale koncipovaná, místy i chybná, navíc místy autorsky nepůvodní (okopírovaná) rozsahem osminová zpráva Jihomoravského muzea ve Znojmě. A důvod, proč se tak rada města rozhodla? Na včerejším zasedání zastupitelstva jsem se ho v podstatě nedozvěděl. Nemohu se zbavit dojmu, že na vině je osobní nevraživost a snaha o účtování se mnou coby krátkodobým příslušníkem bývalého vedení města.

Nechť každý čtenář, každý Znojmák, sám posoudí, zda můj návrh zprávy byl, či nebyl vyhovující pro účel poselství budoucímu potomstvu. Je ke stažení zde:

https://www.okraspol.cz/doc/bilancni-zprava-pro-ban-1993-2023.pdf

Jiří Kacetl

historik, zastupitel města Znojma

historik, zastupitel města Znojma