JAK TO JE S PROSTRANSTVÍM U HŘBITOVA NA HRADIŠTI?

autor: | 29. 2. 2024 | Naše projekty

Když procházíte či projíždíte Hradištěm sv. Hippolyta po Mašovické ulici a dostanete se téměř na okraj zástavby, leží po pravici malebný hradišťský hřbitůvek a za ním Mariacelská či Cholerová kaple s tzv. Ovečkami. Před hřbitovem se rozprostírá poměrně velké, nezpevněné veřejné prostranství (asi 3200 metrů čtverečních). Na konci 70. let byly na jeho západním okraji vystavěny řadové garáže, jinak se tu může parkovat (zejména při návštěvě hřbitova či při výletu do Národního parku Podyjí), mládež si tu může hrát apod. V posledních měsících sleduje stále více občanů vývoj projektu úpravy této dosud dosti neutěšené veřejné plochy.

Myšlenka kultivace tohoto opomíjeného prostranství má již několikaletou genezi. Společně s Radovanem Šobou jsem členem příměstské komise pro Hradiště a již v roce 2019 nás společně napadlo přihlásit záměr do soutěže Tvoříme Znojmo, organizované znojemskou radnicí. Přihlášku jsme podali o rok později a kvůli lepším vyhlídkám na financování jsme projekt rozdělili na 2 části pod názvy „Zeleň u hřbitova na Hradišti“ a „Nové parkoviště u hřbitova Hradiště“. Bohužel v roce 2020 bylo do soutěže Tvořím Znojmo celkem přihlášeno 23 projektů a my jsme skončili na nelichotivém asi 18. místě. Bylo nám jasné, že musíme přidat na aktivitě a změnit koncepci.

Vizualizace prostranství pro soutěž Tvoříme Znojmo 2021

V roce 2021 jsme projekt podali znovu a tentokrát jako celek s názvem „Celková úprava plochy u hřbitova v městské části Znojmo-Hradiště“. Nechali jsme tehdy pro lepší představu zpracovat vizualizaci (viz obr. výše), sám jsem natiskl letáky s plánkem a roznesl do všech schránek po Hradišti. Tím, že se dokázalo spojit více příznivců úpravy této plochy, se nám společným úsilím podařilo v roce 2021 soutěž Tvoříme Znojmo vyhrát. Projekt byl tudíž zařazen do projektové přípravy nar ok 2022. Odbor investic a technických služeb Městského úřadu Znojmo nicméně několik měsíců otálel a uzavřel smlouvu s projekční kanceláří až na začátku října 2022.  

To už mezitím proběhly ve Znojmě komunální volby (září 2022) a radniční koalice se od základů změnila (31.10.2022). Na Hradišti jsme pevně doufali, že díky prvenství v soutěži bude projekt pokračovat i za nového vedení radnice. V listopadu 2022 byla na základě původní vizualizace zpracována projekční firmou NOMU projekt s.r.o. první verze projektu (viz obr. níže). Při projednání dopravním inženýrem Policie ČR však byla zamítnuta – kvůli nevyhovujícím rozhledovým trojúhelníkům při výjezdu z průjezdné komunikace na ulici Švédskou. U projednání jsme nebyli, přitom problém se dal rychle vyřešit zalomením tak, aby vzniklo příznivější napojení. Škoda. Vznikla pak druhá verze, a brzy poté v lednu 2023 dokonce třetí verze projektu, kde průjezdná komunikace z průtahu Hradištěm směrem ke hřbitovu již vypadla a plocha byla koncipována dosti jinak… Bohužel jak poté vyplynulo, ani jedna z variant nebyla ani v listopadu či prosinci 2022 ani v lednu 2023 projednána se Správou Národního parku Podyjí jakožto dotčeným orgánem státní správy. Projektant tím zanedbal svůj závazek vyplývající ze smlouvy se zadavetelem, tedy městem.

První verze řešení z listopadu 2022. Autor: Ing. Petr Veselý, NOMU projekt s.r.o. Znojmo

Možná vlivem personálních změn na investičním odboru v roce 2023 upadl projekt na jistou dobu v zapomnění, nicméně společným úsilím a tlakem obyvatel Hradiště a hradišťské komise se nakonec podařilo jej dostat do návrhu rozpočtu na rok 2024. V září 2023 byl projekt oficiálně představen obyvatelům Hradiště ve své třetí verzi s dovětkem, že toto je „konečná a jediná verze“ a musí se „co nejdříve schválit, jinak se nebude realizovat“. Osobně jsem se stále pokoušel dopídit, proč nedošlo k úpravě původní verze projektu. Bohužel ani třetí verze nebyla v roce 2023 ze strany městského úřadu a projektanta projednána se Správou Národního parku Podyjí, která pak reagovala dopisem z 9. listopadu zamítnutím předloženého dokumentu.

Na můj požadavek o vyjádření k zamítnuté původní, první verzi bylo v listopadu 2023 svoláno jednání mezi vedením města a zástupci hradišťské komise. Diskutovali jsme o bodech, kvůli kterým Správa NP Podyjí s projektem nesouhlasila, což mělo údajně být umístění parkoviště. Výstupem z jednání byl dopis naší hradišťské komise, na který Správa NP Podyjí odpověděla dne 4. ledna 2024. Mimo jiné zde stálo: “Správa NP obdržela od Města Znojma již vypracovanou projektovou dokumentaci se žádostí o vydání závazného stanoviska. Vzhledem k tomu, že se jedná  z hlediska krajinářského i architektonického o významnou lokalitu, byl záměr zařazen na program jednání poradní komise Správy NP Podyjí….“

Toto zasedání poradní komise Správy NP Podyjí se uskutečnilo 23. ledna a jako člen hradišťské komise jsem se ho spolu s vedením města Znojma zúčastnil. Byly zde z hlediska ochrany přírody a krajiny nastíněny požadavky, které bude muset nový projekt splňovat. Během léta mají být předloženy 3 skici, které nebudou brány jako autorská díla a bude s nimi možné nadále volně pracovat. Dalším požadavkem bylo vypracování projektu nikoliv projekční, ale urbanistickou kanceláří. Architektonická komise Správy NP Podyjí by se ke skicám měla během léta 2024 vyjádřit a případně vznést připomínky a doplnění, aby se mohlo v průběhu roku 2025 začít s vlastní realizací.

Za sebe mohu závěrem s trochou úlevy konstatovat, že věcnými argumenty se mi nakonec naštěstí podařilo dovést myšlenku projektu zpět do věcné roviny. Město ve shodě se Správou NP Podyjí má jako investor zájem na realizaci tohoto projektu. Nezbývá tedy doufat, že se přeci jen dočkáme realizace a úspěšného završení projektu. Snad se podaří naši nejstarší obydlenou část Znojma o něco více zkrášlit a zpříjemnit k bydlení i návštěvám.

Současný stav plochy před hřbitovem na Hradišti

Přemysl Karpíšek