VOLEBNÍ PROGRAM PRO ZNOJMO
pro období 2022–2026 (2030)

Každý z nás si zajisté přeje, aby prostředí, ve kterém bydlíme, bylo příjemné, udržované, pěkné. Komunální politika má řadu nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout. V úzké spolupráci s občanskými spolky a iniciativami. Nejsme spokojeni s kvalitou údržby veřejných cest a prostranství a zejména s jejich čistotou. Máme připravený plán, jak to zlepšit. 

Naším dlouhodobým a nesnadným cílem je dotvoření zeleného prstence okolo Znojma pro pěší a cyklisty: chybí totiž zprůchodnění údolí potoka Lesky. Dalším náročným úkolem bude dokončení revitalizace Městského parku v centru Znojma, čeká nás celý Horní park a lákává možnost jeho propojení přes hradby s ulicí Horní Českou. 

Zpracujeme projekty na využití alternativních zdrojů energie, zachycení dešťových vod, naši pozornost si zaslouží i nové vodní prvky na náměstí a v ulicích a méně křiklavých reklam ve veřejném prostoru. Znojmo bude zase o kousek krásnější.

PhDr. Jiří Kacetl

lídr PRO ZNOJMO

Máme klíč ke krásnějšímu Znojmu

 • Využijeme obnovitelné zdroje energie pro úspornější provoz města a jeho organizací; zejména fotovoltaická zařízení na ploché střechy městských budov (školy, školky, jídelny, DPS, nájemní domy….)
 • Snížíme energetickou náročnost města, necháme vypracovat energetický audit, pro tyto úspory budeme hledat vhodné dotační programy
 • Snížíme finanční náročnost osvětlení města postupnou výměnou za nové technologicky moderní úsporné osvětlení
 • Budeme hledat nová úsporná řešení pro vytápění budov ve vlastnictví města ve spolupráci s VŠ a dalšími odborníky
 • Vybudujeme retenční nádrže pro zachycení dešťové vody, kterou využijeme na zavlažování veřejné zeleně
 • V rámci zeleného prstence města Znojma připravíme zprůchodnění údolí potoka Lesky pro pěší a cyklisty; zkultivujeme okolí prameniště a horního povodí Lesky
 • Revitalizujeme Horní park a propojíme jej pěší zkratkou přes hradby s ulicí Horní Českou; v hradebním příkopu vybudujeme velké hřiště pro různé věkové skupiny dětí a mládeže
 • Zkultivujeme oblíbené nábřeží řeky Dyje u staré vodárny
 • Zlepšíme kontrolu a plánování údržby komunikací a cest
 • Zlepšíme čistotu veřejných prostranství, zejména v zimním období
 • Zefektivníme práci Městské zeleně použitím nových strojů, technologií, zlepšením plánování výsadby a údržby zeleně; zvýšíme ekonomickou rentabilitu městského zahradnictví; budeme spolupracovat s vysokými školami a odborníky
 • Dosázíme, kde to bude možné, stromy a zeleň okolo silničního průtahu městem s cílem snížení hlučnosti a prašnosti
 • Do Městského parku dáme více květin a kvetoucích křovin
 • Zkultivujeme a vneseme pietu do prostoru bývalého vojenského hřbitova při ulici Boženy Němcové
 • Opravíme park na Máchově náměstí
 • V parku na Žižkově náměstí bude pokračovat dosadba rostlin
 • Budeme pokračovat v započaté revitalizaci Městského lesíku
 • Zlepšíme situaci na hřbitově v Louce; vybudujeme zelená parkovací stání, upravíme a dosázíme zeleň, aby zde vzniklo důstojné místo posledního odpočinku
 • Zlepšíme údržbu cest v Gránicích použitím nových technických řešení
 • Vybudujeme další výběhy pro psy a zvýšíme kontrolu proti znečišťování města
 • Nebudeme podporovat dláždění vsakovacích a travnatých ploch, budeme doporučovat šetrnější řešení
 • Budeme pokračovat v obnově vodních prvků
 • Budeme zavádět nové postupy a technologie v odpadovém hospodářství ve spolupráci s FCC
 • Snížíme vizuální reklamní „smog“ ve Znojmě

Kvalitnější školství může do Znojma přilákat mladé rodiny, které celý region potřebuje. Budeme usilovat o zvýšení kapacity v mateřských školách, aby se rozšířila paleta typů zařízení a aby bylo možné ve větší míře přijímat i děti mladší tří let. Podpoříme jak ty zřizované městem, tak soukromé zřizovatele, kteří mohou za současných změněných dotačních podmínek přispět k rozšíření nabídky tzv. dětských skupin. Obdobnou péči musíme věnovat základním školám. 

Budeme hledat další možnosti, jak konkrétně pomoci rodičům a jejich dětem, např. zajištěním větší bezpečnosti při cestě do školy, volně dostupnými školními hřišti i v mimoškolní době. V oblasti sportovní, kulturní a volnočasové podpoříme organizace, které s dětmi, mládeží a seniory pracují systematicky, protože to považujeme za nejlevnější způsob rozšíření nabídky, současně tím umožníme tradičním spolkům zkvalitnit a rozšířit svoji činnost. 

PaedDr. Alena Paulenková

kandidát č. 2, středoškolská učitelka, varhanice – členka komise pro školství

Máme klíč ke kvalitnějšímu vzdělávání mládeže a sportovnímu vyžití 

 

 • Podpoříme sdružení a instituce, které se ve městě systematicky věnují dětem a mládeži
 • Podpoříme i alternativní formy vzdělávání dětí a mládeže
 • Při zápisech na základní školy musejí mít znojemské děti vždy přednost před přespolními
 • V reakci na poslední demografický vývoj a ve spolupráci s okolními obcemi musíme připravit plán rozšíření stávající či výstavby další základní školy
 • Podpoříme činnost institucí, které pomohou rodičům s přípravou dítěte na školní docházku
 • Část Domečku přenecháme volnočasovým a umělecko-výchovným aktivitám dětí a mládeže
 • Podpoříme fakulty velkých univerzit, pokud si ve Znojmě zřídí detašovaná pracoviště
 • Podpoříme výuku němčiny a angličtiny v kroužcích pro děti a mládež a v kurzech pro pracovníky v cestovním ruchu
 • Vybudujeme školní dopravní hřiště
 • Zajistíme více peněz do sportování dětí a mládeže

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE

VE VĚCI KONCEPCE UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE ZNOJMĚ Vážená paní starostko Ing. Solařová! Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o svolání mimořádné porady ve věci Vámi zvažovaného nákupu objektu bývalé hasičské zbrojnice na Pražské třídě 81 a 83. Na tuto poradu...

JAK TO JE S PROSTRANSTVÍM U HŘBITOVA NA HRADIŠTI?

Když procházíte či projíždíte Hradištěm sv. Hippolyta po Mašovické ulici a dostanete se téměř na okraj zástavby, leží po pravici malebný hradišťský hřbitůvek a za ním Mariacelská či Cholerová kaple s tzv. Ovečkami. Před hřbitovem se rozprostírá poměrně velké,...

Začnu pochvalou. Takhle transparentní radnici jsme ještě neměli. Zveřejňujeme všechny faktury, všechny smlouvy, zápisy ze zastupitelstva, zastupitelstvo vysíláme online včetně pravidelného bodu vystoupení občanů. Některé z těchto změn byly podmínkou, abychom vstoupili do radniční koalice. To my jsme umožnili, aby v komisích mohli pracovat členové stran, které doposud stály v opozici.

Proto zvedám obočí nad kampaní některých stran volající po ještě větší transparentnosti. Neanonymizované zápisy? To vám jaksi neumožňuje zákon. Nebo na rovinu řekněte, že na jejich anonymizaci přijmete další úředníky a zvýšíte výdaje města v řádu jednotek milionů korun.

My budeme pokračovat po naší cestě přívětivější a vstřícnější radnice. Změna, kterou chceme dotáhnout v dalším volebním období, je metoda aukce při všech prodejích a pronájmech městského majetku, nic transparentnějšího už vymyslet nelze. Věřím, že naši péči o městský majetek – starat se jako o vlastní – spoluobčané hodnotí pozitivně.

Bc. Jakub Krainer

kandidát č. 3, soukromý zemědělec a krajský manažer STAN – radní města Znojma, předseda komise pro prevenci kriminality

Máme klíč k přívětivější, efektivnější a průhlednější radnici

 

 • Zlepšíme komunikaci města s občanskými, kulturními a sportovními organizacemi ve městě; připravíme na webu města pro spolky šablonu, aby své aktivity mohly lépe prezentovat veřejnosti
 • Rozšíříme možnost elektronické komunikace s úřady
 • Vylepšíme informovanost o rozpočtu města a jeho naplňování
 • Provedeme personální audit městského úřadu za účelem zlepšení služeb pro občany a úspor v rozpočtu
 • Soustředíme roztříštěné provozy městského úřadu do centra města a ušetříme na provozu
 • Při prodejích a pronájmech městského majetku nahradíme obálkovou metodu aukcemi
 • Posuneme úřední hodiny vybraných agend městského úřadu v jeden den v týdnu tak, aby i lidé déle pracující si mohli vyřídit vše potřebné

Vzhledem k tomu, že se blíží čas voleb a ze všech stran slyšíme plno slibů, chtěl bych do tohoto období vstoupit po svém. Neslibuji řešení na zítřek, ale nabízím start dlouhodobých projektů s cílem pracovat na budování moderního a příjemného Znojma.

Promyšleně, postupnými kroky dojdeme společně k vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje města. Za 4 roky nelze začít a dokončit většinu takových projektů. Potřebujeme čas na diskusi, koordinaci a spolupráci nejen zastupitelů a úředníků města Znojma, ale i odborníků na územní plánování, správce inženýrských sítí atd. Pod vlivem současných událostí budeme muset přednostně systematicky řešit energetické úspory města.

Důležitá je spolupráce se zástupci i obyvateli okolních obcí. Připomeňme si například prolínání žáků okolních obcí ve školách a na sportovištích města Znojma. Příkladem dobré spolupráce je systém nových linek MAD od 1. ledna 2023 tak, aby byly lépe propojeny všechny části Znojma i s okolními obcemi.

Ing. Petr Bojanovský

kandidát č. 4, IT specialista – zastupitel města Znojma, člen finančního výboru

Máme klíč k větší a dobře fungující městské aglomeraci

 

 • Zahájíme dialog se starosty okolních obcí s cílem užší projektové spolupráce a společného územního plánování
 • Společně budeme řešit konkrétní regionální problémy v oblasti dopravy a školství
 • V dlouhodobém horizontu je naším cílem „Velké Znojmo“ se samosprávnými městskými částmi
 • Centrum města chápeme jako tradiční nákupní zónu a místo správních úřadů a centrum kultury
 • Dohlédneme, aby se nové sídelní čtvrti stavěly koncepčně, aby naplňovaly potřeby občanů a aby byly dobře dopravně napojené.

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE

VE VĚCI KONCEPCE UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE ZNOJMĚ Vážená paní starostko Ing. Solařová! Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o svolání mimořádné porady ve věci Vámi zvažovaného nákupu objektu bývalé hasičské zbrojnice na Pražské třídě 81 a 83. Na tuto poradu...

VIZE PRO MĚSTSKÉ MUZEUM „U ZLATÉ KORUNY“ NA OBROKOVÉ ULICI

Město Znojmo je vlastníkem dvou pozoruhodných historických domů na dolním konci Obrokové ulice. Nárožní dům čp. 284 (Obroková 25 / Zámečnická 1) a nad ním dům čp. 283 (Obroková 23), s gotickým mázahauzem, arkádovým nádvořím a východem z návštěvnické trasy znojemského...

Doprava je téma, které pálí snad všechny. Pohyb po městě, parkování, cyklistika, autobusy, nákladní doprava. Nemůžeme slíbit, že postavíme obchvat, investorem je totiž stát, ale můžeme realizovat po jednotlivých krocích projekty, které jsou přímo v kompetenci města.

Vypracovali jsme plán, jak usnadnit lidem parkování a pohyb po městě. Od nového roku se dočkáte zlepšení městské autobusové dopravy, přibudou nové trasy, nové zastávky, bude jednodušší odbavení. Druhou oblastí je dostupnější parkování pro bydlící a budování odstavných parkovišť pro dojíždějící a návštěvníky. Tématům se podrobněji věnujeme ve speciálních článcích, které najdete na našich stránkách a v letácích.

Postupně budeme propojovat a rozšiřovat úseky cyklostezek, musíme zlepšit situaci na místech, kde se chodci necítí při svém pohybu po městě bezpečně. Nadále samozřejmě budeme vyvíjet tlak na stát, aby silniční a železniční napojení Znojma na důležitá centra bylo rychlejší a kvalitní.

Přemysl Karpíšek

kandidát č. 5, dispečer nákladní dopravy - předseda dopravní komise Rady města Znojma

Máme klíč k lepší dopravě a parkování ve Znojmě

 

 • Znojmo musí mít kvalitní dopravní spojení se světem. Nadále budeme po státních organizacích požadovat jako prioritní následující projekty:
  • Silniční obchvat města Znojma
  • Modernizaci silnice I/53 Znojmo–Pohořelice
  • Rychlostní železniční spojení Znojma s Brnem za 25 minut
  • Za účelem vyššího tlaku na zkapacitnění a zrychlení silnice I/38 (Znojmo-Jihlava) obnovíme sdružení obcí a měst

  Znojmo musí zajistit kvalitní místní dopravu:

  Prosadili jsme, aby od ledna 2023 na všech linkách MAD:

  • jezdily nízkopodlažní autobusy; to ocení především starší lidé či maminky s kočárky
  • se nastupovalo všemi dveřmi; to přinese urychlení spojů bez zbytečných čekání na zastávkách
  • byl zaveden přestupní tarif; díky součinnosti IDS JMK bude možné ve vozidlech používat totožné terminály k platbě jízdného platební kartou
  • pro pravidelné cestující budou i nadále nejlepší volbou předplatné jízdenk

   

 • V hale vlakového nádraží ve spolupráci s krajem otevřeme informační centrum za účelem lepšího využívání regionálních a městských linek
 • Zlepšíme dlouhodobou informovanost o možnostech a výhodách veřejné dopravy; tím alespoň trochu zmírníme dopravní zácpy ve špičkách
 • Zlepšíme rozhledové poměry pro řidiče na křižovatkách
 • Zlepšíme silniční napojení sídliště Dukelských bojovníků vybudováním již dlouho plánovaného přivaděče k ulici Brněnské
 • Propojíme části cyklostezek tak, aby se jízdní kolo stalo vhodnou alternativou dopravy
 • Zamezíme živelnému kempování karavanů uvnitř města; i karavany musejí za nocování ve městě finančně přispět
 • Budeme usilovat o lepší průjezdnost křižovatky Rooseveltova – Palackého – 28. října
 • Zajistíme odstavné parkování pro návštěvníky Národního parku v Konicích a Popicích

 

V nadcházejícím období si budeme připomínat osmisetleté jubileum povýšení Znojma na město (mezi lety 1222–1226), proto připravujeme konference, přednášky i mimořádné společenské a kulturní události. Chceme historii regionu nejjižnější Moravy trvale prezentovat v moderní expozici na znojemském hradě, který se už nyní díky spojení s gastronomií stává oblíbeným místem návštěvníků. V obdobném duchu se zasadíme o navrácení někdejšího lesku a slávy Domečku, který vedle reprezentativního sálu bude lákat příjemnou restaurací propojenou s městským parkem.

Stranou nemůže zůstat ani živá kultura – festivaly, divadlo, letní scény, folklór i dětská představení. Svébytnou kapitolou jsou městské části, které pestrou paletu ještě rozšiřují o masopusty, posvícení nebo ochutnávky vína. Věříme, že kultivované prostředí a příležitosti k setkávání přispívají k vyšší kvalitě života lidí všech částí Znojma a dokáží přitáhnout také turisty, které město tak potřebuje.

Mgr. Zbyněk Sturz, Ph.D.

kandidát č. 6, pedagog, historik a příležitostný průvodce – člen komise kulturní a cestovního ruchu

Máme klíč k slavné historii Znojma a kulturnímu životu

 

 • Uskutečníme připravený plán připomínek a oslav 800 let města Znojma (2022–2026)
 • Vrátíme Domečku jeho někdejší lesk a slávu; stane se hlavním společensko-kulturním i vzdělávacím centrem města, včetně elegantní restaurace propojené s parkem
 • Znojemský hrad se stane ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a soukromými partnery přirozeným turistickým středobodem města, spojujícím slavnou minulost s kulturně-gastronomickou současností
 • Zajistíme ve spolupráci se soukromým sektorem pokračování oprav národní kulturní památky kláštera v Louce
 • Budeme dále podporovat pořádání kvalitních kulturních akcí a festivalů, např. Hudební festival Znojmo, Jazzfest Znojmo aj.
 • Loucká jízdárna se stane vyhledávaným společenským a koncertním sálem
 • S využitím mezinárodních fondů opravíme historické měšťanské domy Budčických na Obrokové ulici, kde na příběhu konkrétních rodin ukážeme, jak vypadal měšťanský život v minulosti a jak městem prošly bolavé dějiny 1. poloviny 20. století
 • Přineseme více atraktivních představení ve znojemském divadle
 • Podpoříme alternativní scény včetně pravidelných dětských představení
 • Podpoříme aktivity kulturních a folklórních spolků
 • V hradebním příkopu v Dolním parku podpoříme letní scénu s pravidelnou produkcí (kino, pohádky pro děti, turnaje, divadlo…)
 • Podpoříme kulturní život v příměstských částech

Znojmo je bezpečné město. Ovšem ne každý se cítí bezpečně jen na základě statistiky. Chci pozornost zaměřit na místa a situace, kde se lidé bezpečně necítí. Za sebe bych tato místa identifikoval podle velkého množství rozházených odpadků nebo hluku. V rámci centra města je to například Kapucínská zahrada a Střední park. Důležitá je spolupráce s organizacemi, které pracují s problematickými skupinami.

Z dalších oblastí se chci vzhledem ke své profesi věnovat kyberkriminalitě. Jak mladá generace, která se s mobilem v ruce narodila, tak i starší generace si zaslouží odpovídající vzdělání. Hlavně na druhou skupinu cílí podvodníci a zloději, k informování a varování chceme použít rubriku v radničních Znojemských listech.

Snem, k jehož realizaci bych rád přispěl, je zřízení dopravního hřiště. A také bezpečných cyklotras.

Mgr. Václav Macoun

kandidát č. 7, podnikatel, IT specialista – člen komise pro prevenci kriminality

Máme klíč k větší bezpečnosti občanů

 

 • Městská policie bude účinněji a přívětivěji pomáhat občanům v každodenních situacích
 • Posílíme spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému
 • Kriminalitu problematických občanů se nebudeme bát důrazně postihovat; důležitá je také prevence a osvěta na školách
 • Připravíme město na krizové scénáře a nenadálé události
 • Budeme apelovat, aby Policie ČR byla ve městě Znojmě aktivnější v preventivní práci a více přítomná v terénu
 • Rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém a vybavíme ho bezpečnými technologiemi
 • Zaměříme se na problematiku drog, bezdomovců, dodržování nočního klidu, postihování nepovolených ohňostrojů a vandalismu a drobné kriminality

Budeme se snažit vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj podnikání ve Znojmě a jeho okolí. Budeme aktivně vyhledávat nové investory, kteří pomohou nastartovat ekonomiku města a napomohou tak k rozvoji zaměstnanosti i podnikatelských příležitostí pro drobné živnostníky. Cíleně se chceme zaměřit na vytvoření příznivého podnikatelského klimatu v historickém centru města, aby opět mohlo rozkvést v celé své kráse. Podpoříme příchod velkého investora v oblasti hotelnictví, který pozvedne povědomí o Znojmě a přiláká další segment klientely.

V současné době je stále více patrné, že rčení „řemeslo má zlaté dno“ je pravdivé. Proto se zasadíme o rozšíření spolupráce znojemských firem a středního odborného školství. Celkově se budeme snažit s krajem jednat o zkvalitnění výuky ve všech oblastech středního školství, jelikož kvalifikovaní a šikovní absolventi chybí na pracovním trhu v celé jeho šíři.

Ing. Zuzana Boudová

kandidát č. 8, majitelka rodinné konzervárny, instruktorka jezdectví, milovnice Znojma a folklóru

Máme klíč k vyšší prosperitě Znojma

 • Zintenzívníme komunikaci mezi městem a živnostníky o zlepšení podmínek pro jejich podnikání
 • Historické centrum města dlouhodobě chápeme jako jednu tradiční a přirozenou nákupní zónu
 • Zasadíme se o těsnější spolupráci mezi firmami z regionu a odbornými školami
 • Povedeme diskusi s krajem o lepším zacílení zemědělské školy

Naším cílem je vytváření důstojných životních podmínek pro všechny občany, vycházíme z principu spravedlnosti, rovnosti a solidarity. Podpoříme opatření a aktivity, jež pomohou těm, kteří se ocitnou v nepříznivých životních situacích – stáří, nemoc, invalidita, nezaměstnanost či chudoba.

Pro naše seniory budeme usilovat o výstavbu nového objektu domu s pečovatelskou službou U Lesíka, podpoříme služby hospice a denního stacionáře pro seniory i handicapované. Zajistíme bezbariérové toalety v centru města s otevíráním pomocí euroklíče, abychom ulehčili situaci tělesně postiženým. Zasadíme se o budování dostupného bydlení s menšími byty pro samoživitele a starší spoluobčany a rovněž o zvýšení komfortu dopravy do znojemské nemocnice – bezbariérový vstup od zastávky MAD, lepší zázemí pro lidi čekající na autobus.

Přes sociální práva našich občanů budeme pečovat o jejich zdraví, lidskou důstojnost a sociální potřeby.

Ing. Eva Bogdanová

kandidát č. 9, podnikatelka v cestovním ruchu

Máme klíč k zdravému a sociálně smířlivému městu

 • Podpoříme výstavbu nového objektu DPS U Lesíka
 • Podpoříme vznik dostupného bydlení s menšími byty pro samoživitele a starší spoluobčany
 • Přivedeme dalšího městského psychologa a logopeda
 • Podpoříme služby hospice, denního stacionáře pro handicapované a seniory
 • Budeme apelovat na kraj, aby byl opraven chodník před nemocnicí, zvýšen počet parkovacích míst a vybudován bezbariérový vstup do nemocnice ze strany od zastávky MAD
 • Podpoříme příchod zubních a dětských lékařů formou zvýhodněného nájmu ordinací, bytů atd.
 • Zajistíme bezbariérové toalety v centru s otevíráním pomocí euroklíče

Na turistický ruch se dá nahlížet různou optikou. Jinak ho vidí podnikatel nabízející stravovací nebo ubytovací služby, jinak běžný obyvatel našeho města, pro kterého může zvýšený počet turistů ve městě a jeho okolí představovat jistý diskomfort v jeho každodenním životě. Pro Znojmo, které je známé vysokým počtem historických památek a stejně tak pro přilehlý podyjský region s až magickou krásou národního parku, je to ale po všech stránkách především příležitost.

Abychom i přes dobrou výchozí pozici v budoucnu uspěli v silné konkurenci a uspokojili i toho nejnáročnějšího návštěvníka, musíme vytvořit a udržet vysoký standard ve všech oblastech cestovního ruchu. Jedním z hlavních předpokladů úspěchu je ovšem spokojený obyvatel města Znojma. Člověk chápající, že cestovní ruch pomáhá přímo i nepřímo zlepšovat životní úroveň i jemu samotnému a je v neposlední řadě nenahraditelným zdrojem příjmů do naší městské pokladny.

Mgr. Lukáš David

kandidát č. 10, majitel turistické agentury, středoškolský pedagog – místostarosta města Znojma

Máme klíč k úspěchu Znojma v očích jeho občanů i návštěvníků

 

 • Hlavním cílem je spokojený občan Znojma, který se bude cítit příjemně ve městě, kam ostatní rádi jezdí na dovolenou
 • Podporou cestovního ruchu získáme větší příjmy do městské pokladny, neboť každý návštěvník přináší do města peníze
 • Upevníme pozici Znojma jako centra moravsko-rakouského Podyjí, odkud mohou návštěvníci podnikat výlety do okolí
 • Höckův dům (Novou lékárnu) na Kovářské ulici proměníme v důstojnou vstupní bránu do památkové rezervace a odpočinkové zázemí pro návštěvníky Horního parku; bude zde infocentrum, kavárna i tolik chybějící veřejné toalety
 • Podnikatelům budeme i nadále nabízet úzkou spolupráci při tvorbě infrastruktury cestovního ruchu a propojování nabídek s Dolním Rakouskem
 • Již zajišťujeme finanční podporu pro vodáckou infrastrukturu
 • Vytvoříme nové propagační materiály
 • Propojíme lépe Znojmo s Hradištěm za účelem zvýšení atraktivity historických památek na Hradišti