OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE

autor: | 2. 2. 2024 | Z radnice

VE VĚCI KONCEPCE UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE ZNOJMĚ

Vážená paní starostko Ing. Solařová!

Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o svolání mimořádné porady ve věci Vámi zvažovaného nákupu objektu bývalé hasičské zbrojnice na Pražské třídě 81 a 83. Na tuto poradu by podle našeho názoru měli být pozváni všichni členové Zastupitelstva města Znojma.

Na poslední schůzi komise pro územní plánování a nakládání s majetkem coby poradního orgánu Rady města Znojma dne 31. ledna byl odborem majetkovým předložen k projednání návrh na odkoupení areálu bývalé hasičské zbrojnice na nároží Pražské a Zborovské ulice, v Marákově, za 36,2 mil. Kč. Prodejcem je stát – Česká republika. Jako důvod možného odkupu bylo uvedeno „aktuální řešení neutěšeného stavu prostor městského úřadu a blížící se uplynutí nájemní doby na pracoviště odboru správního městského úřadu“ v objektu Policie ČR na Pražské třídě 59. Zároveň Vaše vedení města naznačuje, že by naproti tomu chtělo prodat údajně „nevhodný“ objekt pošty na Horním náměstí. Odbor majetkový a jeho agenda spadají do Vaší přímé gesce, paní starostko, proto se na Vás touto cestou, na základě ustanovení § 82 zákona o obcích, dovolujeme obrátit.  

S koupí objektu bývalé hasičské zbrojnice pro účely městského úřadu nesouhlasíme. Důvodem je jednak velká vzdálenost objektu od centra města (1,6 km), což by občany nutilo k přepravě často používat vlastní auta, jednak pak zchátralost objektu zbrojnice (nutnost značných investic na opravu), dále relativně malá podlahová výměra (objekt je pouze z části dvoupodlažní, z části jednopodlažní, převažuje nádvoří a veliké garáže, muselo by dojít k celkové demolici a vícepodlažní novostavbě) a konečně hraje roli i bezprostřední sousedství klidné vilové čtvrti Marákova.

Otázka neutěšeného stavu všech objektů a prostor Městského úřadu Znojmo je skutečně v posledních letech zásadní. Již během druhé poloviny minulého volebního období (2021/2022), kdy jsme měli možnost být součástí radniční koalice, jsme se touto otázkou vážně zabývali a začali připravovat obrysy možných řešení. Jedním z nejvíce akceptovaných byla koncentrace objektů městského úřadu do přirozeného místa ve Znojmě, tedy do historického jádra města, kde se na Obrokové ulici, pod radniční věží,  nacházejí hned dvě budovy s tradicí městské samosprávy až do 15., resp. 17. století. Logická úvaha nás tedy vede k tomu, abychom všechny ostatní provozy městského úřadu k tomuto tradičnímu centru přiblížili, a tím zároveň přispěli k přirozenému, udržitelnému živému „ruchu“ ve velkém historickém jádru Znojma.

Z tohoto důvodu město Znojmo na základě usnesení zastupitelstva z 13.12.2021 za výhodnou cenu 28,3 milionu Kč odkoupilo od státního podniku Česká pošta objekt pošty Znojmo 1 na Horním náměstí 12 a 13. Záležitost byla předtím projednána tehdejším výborem USPNM za účasti všech politických stran a také osobním šetřením přímo v budově, rovněž s pozváním všech zastupitelů. Přebírání budovy nicméně přišlo v období začínající předvolební kampaně na jaře 2022, a tak bylo domluveno, že definitivní strategii pro rozmístění odborů Městského úřadu Znojmo stanoví nové vedení města po volbách 2022.

Od nástupu nové radniční koalice pod Vaším vedením, paní starostko, uplynul rok a čtvrt. Za tu dobu se daná závažná otázka v orgánech města, v nichž máme účast, neprojednávala. Teprve až nyní, na konci ledna 2024. Na zasedání výše jmenované komise 31.1. bylo také naznačeno, že o nákupu objektu bývalé hasičské zbrojnice by mělo být rozhodnuto co nejdříve, snad prý již na únorovém zasedání zastupitelstva (19.2.2024).

Vzhledem k celému předchozímu vývoji řešení složité otázky Vás, vážená paní starostko, snažně žádáme, aby vedení města Znojma tuto věc nejprve řádně prodiskutovalo se všemi zastupiteli a teprve poté bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva. Na řádném zasedání zastupitelstva nebude na takovou debatu dostatek prostoru a zejména soustředění. Celá problematika je mnohem složitější, než je možné nyní napsat do tohoto dopisu. V náznaku si ji přesto dovolujeme načrtnout do dodatku P.S.

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu k věcné diskusi nad problémem.

S pozdravem

PaedDr. Alena Paulenková, PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Lukáš David
členové Zastupitelstva města Znojma

Pro Znojmo