NAŠE ÚVAHY NAD BUDOUCNOSTÍ UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ZNOJMO

autor: | 2. 2. 2024 | Názory

Úvahy o lepším umístění odborů a oddělení Městského úřadu Znojmo, který čítá více než dvě stovky zaměstnanců, jsou velmi starého data. V současnosti se nacházejí ve dvou budovách na Obrokové ulici 10 a 12 (stará a nová radnice), ve velké, leč zchátralé budově bývalého okresního úřadu na nám. Armády 8, 10 a 12 a konečně v pronajatých prostorách areálu Policie ČR na Pražské třídě 59, kde ale městu brzy nájemní smlouva skončí.

Jenom na dokreslení složitosti problematiky si dovolujeme uvést, že nákupu pošty na Horním náměstí 12-13 předcházely z naší strany poměrně podrobné rešerše a výpočty, na kterých jsme pracovali s městskou architektkou Ing.arch. Ivetou Ludvíkovou. Objekt pošty včetně dvou nádvoří a zadního objektu Horní Česká 17 je z historického hlediska velmi starým areálem ve vlastnictví města. Již v 18. století se zde nacházela městská strážní kasárna, která byla v polovině 19. století vedením radnice rozšířena o velký dvoupatrový objekt dnešní Praktické školy Znojmo na Horní České 15. Radnice tehdy musela vykoupit dva domy. K výstavbě současné velké úřední budovy poštovního a telegrafního úřadu směrem do Horního náměstí s velkým dvorním traktem došlo v letech 1886/1887 rovněž v režii radnice (opět včetně vykoupení jednoho domu do náměstí; pošta pak platila městu nájem).

Ale zpět do současnosti. Podle výše zmíněných hrubých propočtů by celý objekt pošty mohl po uměřené rekonstrukci pojmout celý odbor správní (agenda OP, cestovních pasů a registr řidičů), personální oddělení úřadu, oddělení krizového řízení, ochrany a obrany, vnitřní audit, živnostenský úřad a odbor přestupků. Malý zadní objekt Horní Česká 17 by zřejmě byl rezervním prostorem pro správce budovy. Asi 15 míst k parkování v obou dvorech by zajistilo přístupnost úřadu pro osoby se sníženou pohyblivostí. K dispozici jsou i služební garáže. Dostupnost objektu pro ostatní občany by zajistilo parkování na nám. Svobody (parkovací dům, popř. podzemní garáže, vše k diskusi) a pochopitelně zastávka MAD přímo na Horním náměstí.

Prostorné chodby v budově pošty na Horním náměstí

Zbývající odbory a oddělení městského úřadu, které jsou nyní v zchátralé a velmi neekonomické budově bývalého okresního úřadu na nám. Armády, bychom chtěli rovněž umístit do centra města. Ideálně se nabízí směna s Jihomoravským krajem, který vlastní zmíněnou velkou budovu Praktické školy na Horní České 15 a k tomu budovu nové jezuitské koleje na Jezuitském nám. 1, která byla rovněž historickým majetkem města Znojma již od 60. let 19. století. Tyto budovy by zcela postačovaly pro umístění všech zbývajících odborů městského úřadu, které dnes zůstávají ve velkém objektu na nám. Armády. Navíc oba uvedené objekty Praktické školy jsou v dobrém technickém stavu. Město Znojmo by výměnou za ně postoupilo kraji objekt bývalé základní školy na Loucké ulici 21 s velkým pozemkovým zázemím, což by pro žáky této školy i jejich rodiče bylo velkou přidanou hodnotou (hodně rodičů musí své děti do této školy tak jako tak dovážet osobně autem, Loucká ulice je pro ně mnohem lépe dostupná).

Další varianty řešení, v případě nedohody s krajem o naznačené směně, se nabízejí v podobě adaptace městských nemovitostí na Obrokové 7 (městský dům s krásným, dnes skrytým renesančním arkádovým dvorem) či Kovářské 19 (Höckův dům alias Nová lékárna, ta by se jako maximálně reprezentativní objekt hodila pro odbor školství, kultury a památkové péče, s již naprojektovanou kavárnou a návštěvnickým střediskem v přízemí, je navíc přístupná díky parkovišti naproti zdravotní škole).

Výše popsané soustředění provozů městského úřadu do centra města přináší velkou výhodu – občané budou mít vše po ruce. Docházková vzdálenost mezi jednotlivými objekty úřadu bude okolo 5 až 10 minut!

Na závěr se dostáváme k otázce, kde by na výše uvedené opravy a adaptace budov v centru Znojma městská samospráva získala peníze. Zde jsme již na samotném počátku úvah došli k přesvědčení, že bychom zbytečně velkou a neekonomickou budovu bývalého okresního úřadu na nám. Armády po vystěhování městského úřadu a dalších subjektů, které tam jsou v nájmu, na realitním trhu prodali. Pochopitelně za předpokladu vhodné dílčí změny územního plánu (ideálně na bydlení, s možností podzemního parkoviště).

Samotný fakt, že bychom funkčně upravovali objekty v památkové rezervaci, má předpoklad získání dotací ze státního rozpočtu. Pošta na Horním náměstí sice není kulturní památkou, ale byla to vždy úřednická budova, díky poloze v MPR bude žádost o dotaci možná. U hasičské zbrojnice, jak nyní uvažuje vedení města pod vedením ANO+SPD, toto možné s největší pravděpodobností nebude.

Na závěr ještě poznámka k hasičské zbrojnici na Pražské: Již Ministerstvo vnitra ČR, když před více než deseti roky hodnotilo, zda objekt pro hasiče rekonstruovat či zde postavit objekt nový, došlo nakonec k závěru postavit objekt zcela nový, zejména kvůli špatnému technickému stavu. Od té doby areál více než 10 let chátrá, nikdo tam nyní nesídlí. Toť jsou ve zkratce základní podklady pro diskusi z naší strany. Předem děkujeme za jejich zvážení.   

PaedDr. Alena Paulenková, PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Lukáš David
členové Zastupitelstva města Znojma

Pro Znojmo