PRO ZNOJMO 100 dní na radnici: 10 splněných cílů, 15 rozpracovaných úkolů

autor: | 29. 4. 2021 | Články

Dnes je tomu sto dní, kdy jsme se rozhodli přijmout výzvu a zasednout v Radě města Znojma. Využíváme tedy příležitost k ohlédnutí a nabízíme výčet našich rozpracovaných aktivit a splněných cílů.

„Vstup do koalice vnímáme po 100 dnech opravdu pozitivně, protože se nám skutečně podařilo nastartovat věci, na které jsme z opozice sedm let marně upozorňovali. Jsme rádi, že se nám společná práce daří a níže skládáme účty, jak se sluší a patří,“ říká místostarosta Lukáš David (PRO ZNOJMO).

Co se nám podařilo

 1. Otevřeli jsme komise opozici. Jako jednu z priorit jsme si stanovili, že nebudeme mocipány a nebudeme oplácet stejnou mincí. Dosud uzavřené komise jsme opozici otevřeli a vtáhli do diskuse všechny zastupitele a aktivní občany.
 2. Přinesli jsme konsensus. Atmosféra spolupráce není nově viditelná jenom v komisích, ale i na radnici. V lecčems odlišné programy jsme se rozhodli vyřešit prakticky. Protože máme průnik v 70 až 80 % nápadů, napnuli jsme v nové koalici síly místo dohadování k realizaci a rychlejšímu dotahování projektů, na kterých je shoda.
 3. Sporné projekty odkládáme. O věcech, které zatím vnímáme odlišně, a patří k nim rekonstrukce záchodků na Komenského náměstí, diskutujeme a nabízíme vhodnější řešení.
 4. Změnil se přístup radničních Znojemských listů. Nám se v opozici ještě stávalo, že byly naše texty odmítány a odkládány. Tomu se podařilo zamezit a prostor k diskusi je otevřený všem.
 5. Přinesli jsme větší transparentnost do systému soutěžení. U otevírání obálek mohou být nově přítomni všichni žadatelé.
 6. Máme aktivního místostarostu. Lukáš David se s energií pustil do agendy cestovního ruchu a absolvoval desítky schůzek s klíčovými hráči s významnými osobnostmi z vedení státních a krajských institucí a rovněž s partnery a podnikateli v oboru služeb s cílem nastínění spolupráce v oboru: Mgr. František Lukl (náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro kulturu a cestovní ruch), Mgr. Tomáš Třetina (senátor PČR), Ing. Tomáš Rothröckl (ředitel Správy Národní parku Podyjí); Ing. Pavel Štohl (zakladatel a jednatel SVŠE Znojmo), Ing. Daniel Smola (obchodní ředitel společnosti Lahofer, a.s.), Ing. Miroslav Harašta (generální ředitel Znojemského pivovaru s.r.o.), zástupci měst a obcí na Znojemsku (Únanov, Bítov, Podmolí, Vranov) a další.
 7. Lukášovy aktivity směřují k tématům, která ze své praxe vnímá jako nedostatečně řešená. Jedná se o stav a síť cyklostezek, turistických cest, úrovně gastronomických a ubytovacích zařízení. V této souvislosti navazuje ještě intenzivnější spolupráci mezi městem a podnikatelským sektorem, který za své daně musí dostat odpovídající servis.
 8. Skvěle se rozběhla práce napříč všemi politickými stranami v novém výboru pro územní a strategické plánování a nakládání s majetkem pod vedením Jiřího Kacetla. Obsáhlejší zpráva o jeho činnosti bude vydána v červnu. Již nyní je však možné činnost výboru sledovat prostřednictvím jeho webové stránky, kde jsou pravidelně zveřejňovány pozvánky a hlavně zápisy z jednání: https://www.znojmocity.cz/vybor-pro-uzemni-a-strategicke-planovani-a-nakladani-s-majetkem/d-77531
 9. Plně jsme se zapojili do práce ve všech poradních komisích rady města, naši členové předsedají komisím, které jsme považovali za prioritní: komisi dopravní, komisi životního prostředí a komisi pro prevenci kriminality.
 10. Podpořili jsme velmi investiční rozpočet města na rok 2021 navzdory ekonomické krizi a propadu příjmů. Díky tomu bude například opraven park v Kolonce.

Projekty, které představíme do letošního léta

 1. Připravujeme přeshraniční projekt pro nové využití nyní prázdného městského domu na nároží Zámečnické a Obrokové ulice. Ve spolupráci s jihomoravskými krajany v Rakousku a Německu a s využitím nadnárodních fondů by zde mohla vzniknout autentická expozice k životu znojemských měšťanů v období renesance a také expozice dramatického znojemského 20. století. Vždy na příkladech konkrétních obyvatel tohoto architektonicky pozoruhodného domu. Výhodou bude propojení s domem sousedním „U Zlaté koruny“, kde se nachází hlavní výstup ze znojemského podzemí.
 2. Zadali jsme zpracování dispoziční studie pro krásný klasicistní dům Kovářská 19 (tzv. Nová lékárna či Höckův dům). Dům by se měl stát důstojnou vstupní bránou do znojemské městské památkové rezervace, bude zde turistické informační centrum s úschovnou zavazadel, veřejnými toaletami a malou kavárnou. Do projektu bude vhodně zapojen Schillerův altán a krásné stinné atrium, vše v návaznosti na Horní park a Komenského náměstí.
 3. Provedeme rektifikaci (upřesnění) městského znaku, jehož historický vývoj sahá hluboko do středověku. Znak města bude heraldicky vyspraven a zapsán do Registru komunálních symbolů ČR, kde kupodivu dosud není. Spolupracujeme na tom s profesionálním heraldikem.

Na čem pracujeme do konce volebního období

 1. Kopalův pomník bude do konce letošního roku ozdoben již vyrobenými pamětními nápisy z bronzu, zcela podle původního projektu opravy pomníku. Je to dluh, který před sebou valíme již jedenáct let.
 2. Ještě letos se na Mikulášské náměstí vrátí replika historické kašny. Prezentace projektu pro veřejnost proběhne již v květnu.
 3. Psí výběh pod Vlkovou věží. Dnes slepý a odlehlý hradební příkop v sousedství věznice bude moci být využíván pejskaři. V budoucnosti možná vznikne schodiště, které příkop pod Vlkovou věží spojí přímo s kapucínskou zahradou.
 4. Propojení kapucínské zahrady existující, leč trvale zavřenou bránou s ulicí V Jirchářích. Občan či návštěvník města tak bude moci kapucínskou zahradou projít do málo známého koutu města.
 5. Po dlouhých desetiletích skončí zábor v Dolním parku při náměstí Republiky, který využívala pekárna na Kollárově ulici. Asfalt a oplocení tuto část parku hyzdily. Místo chceme vrátit tolik potřebné zeleni a občanům.
 6. Na rok 2022 chystáme projekt rekonstrukce Kollárovy ulice. Hlavní jižní přístupová cesta do MPR Znojmo je již dlouhé roky v tristním stavu.
 7. Připravujeme též rehabilitaci a připomínku bývalého vojenského hřbitova mezi Přímětickou ulici a ulicí Boženy Němcové.

Dlouhodobé cíle

 1. Připravujeme proměnu znojemského hradu ve společensko-kulturní centrum celého města i regionu s navazující muzejní čtvrtí. Projekt je to velmi obsáhlý, potrvá několik let, než vše bude nachystáno a uskutečněno. Nyní s vedením kraje řešíme otázku umístění muzejních depozitářů.
 2. Nacházíme kompromis ohledně Horního náměstí a umístění kašny. Pracujeme s myšlenkou, že na původním místě bude umístěna replika historické kašny se sochou sv. Václava, zatímco nová kašna, vítěz architektonické soutěže z roku 2019, bude umístěna před poštu, do nově koncipovaného prostoru se stromořadí, novým stánkem občerstvení a posezením. Podrobnosti tohoto návrhu budou včas zveřejněny k veřejné diskusi.
 3. Postavíme parkovací dům. Rada města zadala architektu Hradečnému (IXA ateliér Praha) dopravní studii řešení celého prostoru náměstí Svobody s novým parkovacím domem. Další parkovací možnosti hledáme uvnitř i vně městské památkové rezervace.
 4. Ve spolupráci se Znojemskou Besedou hledáme možnosti komerčního i nekomerčního využití pro rekonstruovaný areál Centra obnovy Louka.
 5. A v čem jsme svůj názor přehodnotili? Původně jsme prosazovali rekonstrukci městských lázní na náměstí Svobody. Detailně jsme se seznámili s jejich současným technickým stavem, díky odbornému posudku zvážili všechna pro i proti a nakonec se přiklonili k výstavbě nového krytého bazénu v Louce. K tomuto kroku jsme vydali obsáhlé tiskové vyjádření.

Petr Bojanovský, Lukáš David, Jiří Kacetl, Jakub Krainer a Monika Proche
zastupitelé PRO ZNOJMO

Pro Znojmo